Eisen, Max (1929 –)

Also known as: Eisen, Tibor
BirthplaceMoldava nad Bodvou