Warsaw (ghetto), Warsaw

ghetto
DescriptionAlternates: Warszawa, Varshe

Related