341 object Results

place: Resource Type:

Aanmeldingsplicht

31 January 1941

Abgangszeugnis

April 28, 1938

Knoll family

Attestation

1958

Teitelbaum, Rebecca

Attestation

June 17th, 1944

Menczer, Mottel E.

Aufenthaltsbestätigung

1951

Baltuch, Schmucker family

Aufruf / Oproep

29 December 1944

Auschwitz keeps accusing

[1986?]

Budny, Piotr

Ausweis

1947

Gardner, Jack

Auszug aus den zivilstands-registern

May 13, 1953

Goldman, René

Auszug [birth certificate]

October 21, 1940

Goldman, René

Auszug [marriage certificate]

October 21, 1940

Goldman, René

Bekendmaking

25 July 1945

Bekendmaking

19 March 1945

Bergen-Belsen concentration camp no.1

1945

Winfield, Stanley H.

Bescheinigung!

1938

Meyer family

Besitz-Beugnik

4 Nov. 1882

Meyer family

Bestätigung

1917-07-31

Gottfried family

[Birth announcement]

1946

Gardner, Jack

[Birth certificate]

1946

Gardner, Jack

[Birth record]

[after 1888]

Vilcsek family

Bonkaart

1944

Stein Sorensen, Louise

Bouw mee

1943

Burgerlijke stand

1956

Boe-Fishman, Amalia

“Burn the Camp! Shoot Him!”

[195-]

Menczer, Mottel E.

Carte d'adhérent déporté

1946

Vanry, Serge

Carte de séjour de résident temporaire

November 30, 1948

Menczer, Mottel E.

Carte de séjour temporaire

December 4, 1959

Goldman, René

Next 36