Jackson, Livia Bitton (1931-)

Also known as: Friedmann, Elli L., Bitton-Jackson, Livia