Yad ṿa-shem, rashut ha-zikaron la-Shoʼah ṿela-gevurah

Also known as: Yad va-shem (Jerusalem), Yad Vashem (Jerusalem)