Schulman, Elias (1907-1986)

Also known as: Shulman, Elias; Shulman, Eliyahu