Pischanitskaya, Malka (31 January 1931 -)

Also known as: Pischanitskaya, Maria
BirthplaceDzerzhinsk