Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim

Also known as: ha-Universita ha-Ivrit B’irushalayim, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim, Hebrew U, Hebrew University (Jerusalem), Hebrew University of Jerusalem, Hebrew University, Jerusalem, Hebreyisher Uniṿersiṭeṭ in Yerusholayim, HUJI, Jerusalem. Hebrew University, The Hebrew University, The Hebrew University of Jerusalem, Universita ha-Ivrit B’irushalayim, Universiṭah ha-ʻIvrit (Jerusalem), Universiṭah ha-ʻIvrit, Yerushalayim