Kōnstantopoulou, Phōteinē

Also known as: Tomai, Fotini, Tomai-Konstantopoulou, Fotini, Tomaē, Phōteinē, Tomaē-Kōnstantopoulou, Phōteinē, Constantopoulou, Photini, Tomai, Photini, Tomai-Constantopoulou, Photini